RODO

Firma Klima Komfort Daniel Skulski przy ul. Franciszka Dorobka 10, 09-402 Płock informuje, że jest Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za Ochronę Danych Klima Komfort Daniel Skulski: daniel.skulski@klima-komfort.com.

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: w celu zapewnienia poprawnej realizacji zgłoszeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od utrwalenia. Podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Z chwilą wniesienia sprzeciwu, jako Administrator zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Firma nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” na adres e-mail: daniel.skulski@klima-komfort.com